Belasting betalen

Belasting betalen

Wanneer u een eenmanszaak, vof, cv of maatschap start, kunt u bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel tegelijkertijd u aanmelden bij de Belastingdienst. Naast het KvK nummer ontvangt u dan ook een BTW identificatienummer.

Afhankelijk van de bedrijfsvorm, zijn ondernemers verschillende belastingen verschuldigd: inkomstenbelasting, omzetbelasting (BTW) en vennootschapsbelasting. De laatstgenoemde geldt niet voor een eenmanszaak.

Over inkomsten is inkomstenbelasting verschuldigd. Het belastingsysteem hanteert het zgn. boxenstelsel. In box 1 wordt de winst uit een eenmanszaak belast, evenals inkomsten uit loondienst, zelfstandige bijverdiensten of freelance inkomsten.

Box 1: belastbaar inkomen uit werk (ook eigen bedrijf) en woning (progressief tarief).

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Box 3: belastbaar inkomen uit vermogen.

Inkomstenbelasting

Niet elke zelfstandiger wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u van bepaalde regelingen voor ondernemers gebruik maken. Voor het beoordelen hiervan spelen onderstaande factoren een rol:

• De winst

• Hoeveel geld, goederen en tijd in de onderneming wordt gestoken

• De aansprakelijkheid voor schulden van het bedrijf

• Investeringen

• Het ondernemingsrisico

• De klantenkring

Bij de uiteindelijke beoordeling hierover is het niet alleen van belang dat u voldoet aan deze voorwaarden, maar ook om hoe deze criteria met elkaar verband houden. Het gaat erom in hoeverre u voldoet aan de verschillende criteria.

Wilt u vooraf weten hoe de Belastingdienst uw situatie beoordeelt, dan kunt u een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen, waarmee de Belastingdienst aangeeft of uw inkomsten worden gezien als winst uit onderneming (dan bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting), als loon uit dienstbetrekking of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

U moet als ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn aangemerkt, wilt u gebruik maken van aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek en eventueel de startersaftrek en daarbij tevens voldoen aan het zgn. urencriterium:

  • Minimaal 1225 uur per jaar wordt besteed aan het feitelijk voeren van de onderneming.
  • Minimaal 50% van uw totale arbeidstijd wordt besteed aan uw onderneming. Deze voorwaarde is niet van toepassing als u geen ondernemer was in één van de jaren 2004 tot en met 2008.

In 2007 is er een belangrijke wijziging gekomen in de invoering van de MKB winstvrijstelling. Ondernemers in het Midden- en KleinBedrjif hoeven geen inkomstenbelasting te betalen over 10,5% van hun winst als zij voldoen aan het genoemde urencriterium. De winst wordt eventueel verminderd met de aftrekposten die voor ondernemers gelden, zoals de zelfstandigenaftrek alvorens de vrijstelling wordt berekend. 65+ Ondernemers kunnen vanaf 2007 een beroep doen op 50% van de zelfstandigenaftrek, waarbij de startersaftrek eventueel wordt opgeteld. Ook zij moeten dan ook wel voldoen aan het urencriterium. .

Geen ondernemer voor de inkomstenbelasting

Wordt u door de Belastingdienst niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting gezien en hebt u ook geen dienstbetrekking, dan heeft u resultaat uit overige werkzaamheden. In dat geval hebt u de keuze om uw inkomsten te laten belasten via het winst- of loonbelastingsysteem.

  • Winstsysteem

De Belastingdienst behandelt uw inkomsten net als die van ondernemers voor de inkomstenbelasting. Op basis van uw schatting van de te verwachten inkomsten, ontvangt u een voorlopige aanslag. ng. U mag geen ondernemersregelingen zoals de startersaftrek toepassen, maar wel de kosten die u voor uw werkzaamheden gemaakt hebt. U moet dan wel een administratie bijhouden. .

  • Loonbelastingsysteem

Dit wordt ook ‘opting in’ genoemd. Uw inkomsten worden als loon behandeld. Met uw opdrachtgever spreekt u af dat deze loonbelasting inhoudt, wat u samen met uw opdrachtgever vooraf aan de Belastingdienst moet melden. Premies in voor werknemersverzekeringen worden niet door uw opdrachtgever ingehouden, dus dient u zelf voor inkomen te zorgen in geval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Daarvoor kunt u gewoonlijk wel verzekeringen voor afsluiten.

Omzetbelasting (btw)

Als ondernemer moet u over de meeste producten en diensten die u verkoopt omzetbelasting (BTW) afdragen De BTW die u zelf over de inkopen betaalt, mogen hiervan afgetrokken worden. U moet omzetbelasting betalen als de Belastingdienst u als 'ondernemer voor de btw' ziet, waarvoor andere voorwaarden gelden dan die voor de 'ondernemer voor de inkomstenbelasting'. De door u te betalen BTW moet in uw administratie bijgehouden worden. De betaalde btw brengt u in mindering op de ontvangen btw, waarvan u het resterende bedrag afdraagt aan de Belastingdienst, per maand, kwartaal of jaar. Voert u internationale handel dan moet u rekening houden met specifieke belastingen t.a.v. de BTW en invoerrechten.


Let op: Ondernemers met een eenmanszaak of vof minder dan die € 1.883 afdragen aan omzetbelasting, kunnen gebruik maken van de 'kleineondernemersregeling', zodat zij in aanmerking kunnen komen voor vermindering van BTW en soms ontheffing van administratieve verplichtingen. Dit is met name interessant voor verse starters.

Copyright 2018 eenmanszaak.nu